Laerskool Anton Van Wouw

DISSIPLINÊRE BELEID

1. RASIONAAL VIR DIE DISSIPLINÊRE BELEID

Die rasionaal van die dissiplinêre beleid is daarop gebaseer dat Laerskool Anton van Wouw ‘n skool van waardes is wat gedemonstreer word deur wedersydse respek, ondersteuning en agting vir elke individu. Die skool behoort aan almal en ons deel dieselfde positiewe waardes. Strategieë is in plek om negatiewe gesindhede te ondervang en te verander in positiewe ingesteldhede.

Die toepassing van beleid en die uitvoering van korrekte prosedures moet in elke klaskamer funksioneer om mee te werk om ‘n rustige leeromgewing daar te stel.

2. VOOGSTELSEL

Om bogenoemde doelstellings te kan bereik is ‘n effektiewe voogstelsel noodsaaklik wat bestaan uit die volgende fasette:

2.1 Registerklasse met ‘n voogopvoeder;
2.2 Graadvoogde;
2.3 Departementshoofde;
2.4 Vakhoofde;
2.5 Adjunkhoof;
2.6 Skoolhoof;
2.7 Afrigters by buitemuurse aktiwiteite;
2.8 Onderwysers;
2.9 Ouers;
2.10 Aktiewe deelname aan die leergebeure binne die klas;
2.11 Pligsgetroue skoolbesoek;
2.12 Deelname aan die kurrikulêre- en buite-kurrikulêre program

3. WOUWTJIE-ONDERNEMING

Ten einde te verseker dat die leerders bewus is van die waardes en beginsels van Laerskool Anton van Wouw, neem die leerders kennis van die inhoudelike van onderstaande Wouwtjie-gedragskode deur die Erekode van Laerskool Anton van Wouw te onderteken.

WOUWTJIE GEDRAGSKODE

1. BASIESE GEDRAGSKODE

1. Ek as leerder besef dat onderlinge samewerking tussen my en die ander persone wat by my opvoeding en onderwys betrokke is, alleenlik suksesvol kan wees as alle partye ooreenkom oor die nastrewing van sekere waardes en beginsels.

1.1 Menseregte:
Ek as leerder erken die menswaardigheid en gelykheid van alle mense en onderneem om my regte so uit te oefen dat ander mense nie deur my optrede benadeel word nie.

1.2 Respek vir onderwysers:
Ek as leerder respekteer onderwysers as ons opvoeders en beloof my heelhartige samewerking in alle redelike opdragte wat ek van die opvoeders mag ontvang. Ek onderneem om my volle samewerking aan opvoeders te gee en altyd hoflik teenoor hulle op te tree.

1.3 Respek vir nie-onderwyspersoneel en besoekers:
Die bydrae tot die gladde verloop van die skoolorganisasie deur administratiewe personeel en terreinwerkers word hoog aangeslaan. Daarom sal ek as leerder ook teenoor hierdie personeel met agting en respek optree. Besoekers aan die skool dra die skool se welsyn op die hart en sal met respek en hoflikheid bygestaan word waar nodig.

1.4 Erkenning van multi-kulturaliteit en verskeidenheid:
Die Suid-Afrikaanse gemeenskap bestaan uit ´n veelheid van rasse en kulture. Ek as leerder respekteer alle mede-leerders as individue. Ek is bewus daarvan dat hulle soortgelyke ideale en doelwitte as ekself mag nastreef, maar dat hulle ook hul eie ideale mag hê. In ons skool streef ons om deur kennis en begrip van al die kulture in ons land, onsself voor te berei om ´n sinvolle bydrae te maak en om eendag ons plek vol te staan as burgers van ons pragtige land.

1.5 Respek vir die omgewing en skoolfasiliteite:
Die natuurlike omgewing is ´n geskenk van God en as leerder aanvaar ek die opdrag en gesamentlike verantwoordelikheid vir die bewaring daarvan. Ek waardeer die skoolgeboue, klaskamerinhoude en ander fisiese geriewe wat vir ons gebruik beskikbaar gestel is. Ek onderneem om op ´n verantwoordelike wyse daarvan gebruik te maak en, vir sover dit binne my vermoë is, ´n bydrae tot die instandhouding daarvan te lewer.

1.6 Gehoorsaamheid aan organisatoriese- en gedragsreëls:
As leerder begryp ek dat ´n skool nie sonder organisatoriese- en gedragsreëls kan funksioneer nie, daarom lê ek my neer by die skool se reëls t.o.v. leerdergedrag. Ek onderneem om die tydrooster van die skool te eerbiedig deur stiptelik teenwoordig te wees by die aanvang van die skooldag en elke periode. Ek aanvaar die gesag van die persone in bevel van orde en dissipline in die skool en sal my aan toepaslike strawwe onderwerp indien ek oortree.

1.7 Buitemuurse aktiwiteite:
As leerder besef ek die vormingswaarde van sport– en kulturele aktiwiteite, sowel as akademiese- en sosiale uitstappies en wil graag as ´n aktiewe deelnemer of lojale ondersteuner betrokke wees. Ek sal toepaslike kleredrag dra en ´n netjiese voorkoms by geleenthede hê tot die uitbouing van ´n positiewe beeld van die skool. Ek onderskryf die feit dat skoolreëls ook by uitstappies of ander buite-kurrikulêre ​aangeleenthede moet geld, ter wille van die goeie orde en die skool se goeie naam.

1.8 Voorkoms:
Uniforme skooldrag dra by tot eenheid van sin en strewe. Die skoolwapen versinnebeeld die gesamentlike strewe van leerders, ouers en personeel. Omdat die voorgeskrewe skooldrag en gepaardgaande reëls t.o.v. voorkoms, die tradisionele waardes van die skool en die gemeenskap verteenwoordig, sal ek as leerder die skooldrag met trots dra en die voorskrifte van persoonlike voorkoms wat die skooldrag komplimenteer, nakom.

1.9 Veiligheid:
Ter wille van my eie veiligheid sal ek tydens klaswisseling op die skoolterrein, met uitstappies en op die sportveld, poog om deur my optrede nie my eie of ander persone se veiligheid in gevaar te stel nie.

1.10 Akademiese aangeleenthede:
Leerders kan alleen baat vind by onderwys indien hulle intensief by die leergebeure in die klaskamer betrokke is. Daarom sal ek as leerder positief aan klasaktiwiteite deelneem. As leerder keur ek gedrag af wat ontwrigtend op die onderrigproses inwerk. Ek besef die waarde van huiswerk en sal dit getrou doen. Omdat die uitkoms van assessering vir my as leerder van groot waarde is, sal ek pligsgetrou vir assesseringsgeleenthede voorberei. Eerlikheid is deel van ‘n onkreukbare karakter en daarom sal ek te alle tye honderd persent eerlik wees tydens assessering en nie toelaat dat ander persone oneerlik optree nie.

1.11 Rolpersepsie:
Leerders is ook daarvoor verantwoordelik om ’n bydrae te lewer tot die ordelike verloop van gebeure tydens en na skool. Leerders het op verskeie gebiede die geleentheid om ´n bydrae te lewer wat skoolbestuur kan verbeter, hetsy as lid van die Wouwtjieraad, klasleier of spankaptein. As leerder moet ek die belange van die skool vooropstel en nie persoonlike begunstiging of bevoordeling soek nie. Ek moet daarna streef om die skool se kultuur, tradisies en karakter te bewaar en te versterk.

2. REËLS WAT AANVAARBARE GEDRAG UITSPEL

2.1 SKOOLBESOEK:
– Elke leerder woon die skool gereeld en getrou by.
– Indien ’n leerder weens siekte of ander rede afwesig is, moet ouers die skool per brief via die voogonderwyser in kennis stel.

2.2 KLEREDRAG EN VOORKOMS:
2.2.1 Riglyne oor die dra van skooldrag:
Amptelike en na-uurse skoolaktiwiteite moet in die regte skooldrag plaasvind, soos voorgeskryf.
2.2.2 Standaard skooltasse:
’n Stewige skooltas wat die boeke beskerm.
2.2.3 Riglyne ten opsigte van hare:
– Praktiese, skoon en netjiese styl vir dogters.
– Praktiese, skoon, kort en netjiese styl vir seuns. – Hare mag nie gekleur word nie.
– Dogters met lang hare word versoek om dit netjies vas te maak. Indien lint vir dié doel gebruik word, moet die kleur wit, blou of wynrooi wees.
2.2.4 Riglyne ten opsigte van juwele en grimering:
– Geen grimering nie.
– Geen juwele en armbande nie (behalwe SOS).
– Naels: Netjies, kort en nie geverf nie.
– Dogters mag een gaatjie per oor hê vir ’n ringetjie (nie groter as 10 mm) of metaalknoppies (“studs”).

2.3 IN DIE KLASKAMER:
• Alle opdragte van die onderwyser moet noukeurig uitgevoer word.
• Huiswerk moet aangeteken word en stiptelik voltooi word.
• Daar mag onder geen omstandighede op meubels, toerusting en in handboeke geskryf of gekrap word nie.

2.4 BUITE DIE KLASKAMER:
• Elke leerder is medeverantwoordelik om kleedkamers, stoepe en die terrein netjies en sindelik te hou.

2.5 VERLAAT VAN TERREIN GEDURENDE SKOOLURE:
• Niemand mag die terrein sonder toestemming verlaat nie – ook nie gedurende pouses nie.
• ’n Leerder wat gedurende skoolure die terrein wil/moet verlaat, moet deur ’n ouer of ’n gevolmagtigde in die kantoor uitgeteken word. Die magtiging moet op skrif wees.

2.6 BESERINGS OF SIEKTE TYDENS SKOOLURE:
• Indien ’n leerder gedurende skoolure ’n besering opdoen of siek word, moet dit onmiddellik by die kantoor gerapporteer word.
• ’n Beseerde of siek leerder mag slegs deur die ouers self, of ‘n gevolmagtigde, by die skool afgehaal word.
• In ’n noodgeval word toestemming deur die hoof gegee.

2.7 KLASWISSELING:
Leerders beweeg ordelik in rye tydens die verwisseling van klasse. Tree in netjiese rye voor die klasse aan.

2.8 BUITEMUURSE AKTIWITEITE:
Leerders moet, in samewerking met hul ouers, besluit aan watter aktiwiteite hulle wil deelneem.

2.9 FIETSE:
Geen fietse en fietsryery (en ander rygoed met wieletjies, soos skaatsplanke) word op die stoepe, paadjies, die parkeerterrein, tussen motors of in die amfiteater toegelaat nie.

3. AANPRYSINGS EN TUG

3.1 AANPRYSINGS:
Die doelwit van aanprysings is om:
– leerders tot verantwoordelike, selfstandige besluitneming op te voed. – ’n sterk pligsbesef by leerders te kweek.
– erkenning te gee aan prysenswaardige optrede.
Aanprysings word op ´n deurlopende grondslag toegeken vir aspekte soos inisiatief, eerlikheid, leierskapprestasie en gesindheid.

3.2 TUGMAATREËLS EN TOEPASSING VAN TUG:
3.2.1 DAG-TOT-DAG TOEPASSING VAN DISSIPLINE EN DETENSIE
3.2.1.1 PROSEDURE
Ten einde dissipline te handhaaf en ´n leerder se oortredings en onaanvaarbare gedrag te kontroleer, word die volgende maatreëls deur onderwysers toegepas: Leerders wat ‘n maksimum inskrywings (6 inskrywings) in die Monitorlêer bereik het, is onderworpe aan detensie. Leerders en hul ouers ontvang ‘n skrywe van die skool sodra hul 3 inskrywings in die Monitorlêer oorskry. Ouers word deur middel van so ‘n skrywe in kennis gestel dat remediëring sal plaasvind.  Indien ‘n leerder 6 of meer inskrywings ontvang, moet die leerder aanmeld vir detensie.

Inskrywings word gegee op grond van onvoltooide huiswerk;  boeke wat nie by die skool is nie;  laat kom in klasse en ontwrigtende gedrag (swak gedrag) deur leerders in klasse.

Die detensieproses verloop soos volg:

  • Vind plaas op ‘n Vrydagmiddag vanaf 14:00-16:00.
  • Leerders sit detensie in die onderwyser wat daardie week aan diens is, se klas.
  • Leerders moet hulself konstruktief besig hou met huiswerk, hersieningswerk of uitskryfwerk.
  • Geen gesprekke of enige vorm van gesels word in die detensieklas toegelaat nie.
  • Die detensieproses eindig amptelik om 16:00, waarna die ouers die leerders kan kom haal.
  • Indien ‘n ouer vooraf ‘n reëling tref vir ‘n verkorte detensie-tyd vir die betrokke Vrydag, moet die verlore tyd op ‘n alternatiewe datum ingehaal word.
  • Geen reëling oor verkorte detensie sal oorweeg word, indien dit nie op behoorlike wyse vóór die aanvang van die detensieklas met die adjunkhoof, Mnr. G. Engelbrecht, gereël word nie.
  • Indien ‘n leerder meer as een keer per jaar detensie sit, kan ‘n dissiplinêre proses in die teenwoordigheid van die ouers gevolg word.

3.2.2 KATEGORIE-OORTREDINGS
A) Kategorie 1-oortredings:
Sluit minder ernstige oortredings in, soos:
* Wanordelik aantree
* Huiswerk nie voltooi nie
* Boeke tuis vergeet
* Mediaboeke laat terugbring
* Nie voorgeskrewe skooldrag
* Selfone nie afgeskakel – ongemagtigde gebruik van fone
* Laatkom vir klasse
* Reageer nie op opdragte nie
* Boeke en toetse nie geteken nie
* Verkeerde toesigklas
* Speel op verkeerde terrein
* Nie opdaag vir diens (leiers) nie
* Papierstrooiing
* Laat inhandiging van opdragte
* Slordige voorkoms

B) Kategorie 2-oortredings:
Hierdie oortredings sluit in:
* Algemene negatiewe benadering jeens detensiestelsel
* Ontwrig klasdissipline
* Vloek/swak taalgebruik
* Ongeskikte gedrag
* Wegsteek / verniel van mede-leerders se tasse/besittings
* Ongeskik met onderwysers – disrespek teenoor volwassenes
* Bakleiery / boelie
* Betreding van ongemagtigde terrein
* Ondermyning van gesag
* Wangedrag in die klas
* Eet en drink in die klas
* Kougom kou
* Glad nie opdaag indien skool verteenwoordig moet word nie
* Klas verlaat sonder toestemming

C) Kategorie 3-oortredings:
Enige oortreding soos in die SA Skolewet 1996 uiteengesit, bv:
* Diefstal
* Aanranding
* Massa-optrede
* Rasse-konflik * Besit van pornografiese materiaal
* Ongeoorloofde SMS-boodskappe
* Oneerlikheid in toetse en eksamens
* Valse identifisering van jouself of medepligtigheid daaraan
* Versuim om aan ‘n bestraffing of opskorting as korrektiewe maatreël te voldoen
* Leuens, van watter aard ook al, om skool-/sportaangeleenthede te ontduik
* Drank– en dwelmgebruik en die besit daarvan
* Seksuele teistering en wandade
* Ernstige ontwrigting van skoolroetine
* Opsetlike saakbeskadiging
* Bewese satanisme
* Vervalsing van enige aard
* Dros uit klasse
* Skoolterrein verlaat sonder toestemming
Hantering / optrede t.o.v. Kategorie 3-oortreding
* ‘n Kategorie 3-oortreding word deur die Dissiplinêre Hoof/komitee en Skoolhoof ondersoek.
Daar sal ‘n onderhoud met die ouers en leerder(s) gevoer word en afhangende van
die aard van die oortreding, sal die saak aan die Dissiplinêre Komitee van die Beheerliggaam deurgegee word. ‘n Dissiplinêre verhoor kan volg, waartydens die leerder tydelik geskors, of ‘n ander gepaste straf opgelê kan word. Daarna kan ‘n aanbeveling aan die GDO gedoen word vir permanente skorsing.
* Indien die aangeleentheid steeds nie afgehandel is nie, kan appèl aangeteken word na die volle Beheerliggaam.

3.2.3. TOEPASSING VAN TUG
3.2.3.1 ALGEMENE BEPALINGS
a. Enige leerder wat weier of versuim om die bepalings en reëls van die Wouwtjiegedragskode na te kom, maak hom/haar skuldig aan ‘n oortreding van die Wouwtjiegedragskode en is onderhewig aan dissiplinêre optrede en die oplegging van strawwe in terme van die Wouwtjie-gedragskode.
b. Die Beheerliggaam het die diskresionêre bevoegdheid om in oorleg met, en onderhewig aan die bepalings van die Skolewet 84 van 1996 en die riglyne neergelê deur die Departement van Onderwys, die aard en omvang van die strawwe teen leerders te omskryf of te wysig, indien nodig.
c. Sonder om enigsins afbreuk te doen of beperkings te plaas op die diskresionêre bevoegdheid van die Beheerliggaam, waarna hierbo verwys word, mag leerders enige van die volgende strawwe opgelê word by die oortreding van die reëls soos uiteengesit in die Wouwtjie-onderneming:
* Detensie;
* Gesprekvoering met beide ouers en/of voogde van die leerder;
* Verwys word vir berading; * Ontheffing van ‘n skoolamp;
* Tydelike skorsing van klasbywoning;
* Skorsing van skoolaktiwiteite;
* Uitsetting uit die skool in oorleg met die Departement van Onderwys; of enige
ander straf wat in bepaalde gevalle, in oorleg met die riglyne van die Departement
van Onderwys, as gepas beskou word.

3.2.3.2 DISSIPLINÊRE STRUKTUUR
a. Die Beheerliggaam dra die verantwoordelikheid vir die toepassing van die bepalings van die Wouwtjie-gedragskode en is die finale gesag vir implementering van die dissiplinêre proses.
b. Die Beheerliggaam sal, in die toepassing van die dissiplinêre proses, bygestaan
word deur ‘n onafhanklike Dissiplinêre Komitee.
c. ‘n Onafhanklike Dissiplinêre Komitee sal bestaan uit die Beheerliggaamlid belas
met dissipline, asook vier ander lede wat deur die Beheerliggaam aangewys word, welke lede nie lede van die Beheerliggaam sal wees nie.

3.2.3.3 DISSIPLINÊRE PROSEDURE
a. Die Skoolhoof, of in sy afwesigheid die Adjunkhoof, of in beide se afwesigheid,
die Waarnemende Hoof, bepaal of ‘n beweerde oortreding van so ‘n ernstige aard is dat dit na die Dissiplinêre Komitee vir afhandeling verwys moet word.
b. Die Skoolhoof sal in samewerking met die lid van die Beheerliggaam verantwoordelik vir dissipline, ‘n klagte formuleer vir voorlegging aan die Dissiplinêre Komitee, tesame met bewysstukke, indien enige, en ‘n lys van getuies wat deur die
komitee in sy ondersoek genader mag word.
c. Die Dissiplinêre Komitee ondersoek en verhoor alle dissiplinêre aangeleenthede
wat deur die Skoolhoof na die komitee verwys word.
d. In alle gevalle waar die Dissiplinêre Komitee ‘n dissiplinêre aangeleentheid oorweeg, sal dit geskied in die teenwoordigheid van die leerder en die leerder se ouers of voogde.
e. ‘n Leerder en sy ouers of voogde sal tydens die ondersoek van die Dissiplinêre
Komitee vertoë mag lewer ten aansien van:
i) die beweerde oortreding;
ii) enige straf wat opgelê mag word, en
iii) sal ook geregtig wees om enige toepaslike getuies te roep.
f. Indien die Dissiplinêre Komitee na voltooiing van sy ondersoek ‘n leerder skuldig
bevind aan enige oortreding gelys in die Wouwtjie-gedragskode, mag enige van
die gepaste vonnisse en strawwe wat hierin uiteengesit is, die leerder opgelê word.
g. Waar die Dissiplinêre Komitee van mening is dat:
* skorsing van skoolaktiwiteit; of
* uitsetting uit die skool, die gepaste straf is, moet die aanbeveling skriftelik vir
bekragtiging aan die Beheerliggaam voorgelê word. h. Indien die Beheerliggaam die aanbeveling van die Dissiplinêre Komitee bekragtig, word ‘n voorlegging deur die Gautengse Departement van Onderwys gemaak met ‘n versoek dat die betrokke leerder van skoolaktiwiteite opgeskort word of uit die skool gesit word. Die leerder sal, terwyl daar op terugvoer van die Departement gewag word, tydelik van bywoning van die skool geskors word.
i. ‘n Leerder mag na skuldigbevinding en strafoplegging deur die Dissiplinêre Komitee
vertoë ten aansien van beide tot die Beheerliggaam rig, wat as die finale instansie
‘n bevinding moet maak ten aansien van beide die meriete van die skuldigbevinding
en enige straf wat opgelê is.
j. Enige skuldigbevinding of strafoplegging van die Beheerliggaam word as finale bevinding of strafoplegging beskou met geen verdere reg op appèl deur ‘n leerder
nie, behalwe sover Artikel 9 van die Skolewet, 84 van 1996, voorsiening maak vir
verdere appèl na die Departement van Onderwys.

4. SKORSING EN UITSETTING

Behoudens die bepalings van die Skolewet en die toepaslike Provinsiale wet, kan die Beheerliggaam, na ’n regverdige verhoor, ’n leerder skors van bywoning van die skool:
(i) as ’n korrektiewe maatreël, vir ’n tydperk wat nie een week te bowe gaan nie; of
(ii) in afwagting van ’n beslissing deur die Departement, besluit of die leerder uit die skool gesit moet word, al dan nie.
​Behoudens enige toepaslike Provinsiale wet, mag ’n leerder by ’n openbare skool uit die skool gesit word
slegs:
(i) deur die Gautengse Departement van Onderwys; en
(ii) indien hy of sy na ’n regverdige verhoor, skuldig bevind is aan ernstige wangedrag.
Die Lid van die Uitvoerende Raad belas met Onderwys van die Gauteng Provinsie bepaal, d.m.v. kennisgewing in die Provinsiale koerant:
(i) die gedrag van ’n leerder by ’n openbare skool wat as ernstige wangedrag beskou word;
(ii) dissiplinêre prosedures wat in sodanige gevalle gevolg moet word;
(iii) bepalings van ’n behoorlike regsproses om die belange van die leerder en enige ander party wat by dissiplinêre handelinge betrokke is, te beskerm.
´n Leerder of die ouer van die leerder wat uit ’n openbare skool gesit is, kan teen die beslissing van die Departement appèl aanteken by die Lid van die Uitvoerende Raad belas met onderwys van die Gauteng
Provinsie. 3. WOUWTJIE-ONDERNEMING:
Ten einde te verseker dat die leerders bewus is van die waardes en beginsels van Laerskool Anton van Wouw, neem die leerders kennis van die inhoudelike van onderstaande Wouwtjie-onderneming deur die Erekode van Laerskool Anton van Wouw te onderteken.

5. WOUWTJIE-EREKODE

• Ek is trots om ´n Wouwtjie te wees.
• Ek is bevoorreg om ´n leerder van Laerskool Anton van Wouw te wees.
• Ek besef dat, ten einde aangename omstandighede vir al die personeel en leerders van die skool te verseker, dit noodsaaklik is om sekere gedragsreëls daar te stel waaraan ons as leerders ons moet onderwerp. Ten einde die reëls behoorlik na te kom, is dit ook nodig dat ek moet weet wat hierdie reëls is.
• Ek is bewus van al die opofferings en toewyding wat gemaak word deur my ouers en personeel van die skool, om vir my die beste onderwys, opleiding en opvoeding daar te stel in Laerskool Anton van Wouw. Daarom is dit my eer en voorreg om die gedragskode soos dit hierin verskyn, te onderskryf en te onderteken.

* Boeliebeleid

Laai die skool se beleid oor Boelies hier af!

* Selfoonbeleid

Laai die skool se selfoonbeleid hier af!