WOUWTJIE NASKOOLSENTRUM

“It is not what you do for your children, but what you have taught them to do
for themselves that will make them successful human beings.” – Radenrich

Hester van Sittert (Naskoolhoof)

Naskoolselfoonnommer: 072 205 7137

E-pos: wouwtjienaskool@gmail.com

ALGEMEEN

Die Naskool skep ‘n omgewing waar leerders emosioneel geborge en fisies veilig kan wees.

Die personeel streef om ‘n positiewe ingesteldheid teenoor akademie en goeie studiegewoontes by leerders te kweek sodat hulle akademies hulle potesiaal kan bereik. Huiswerk is iets wat verantwoordelikheid van hulle vra en moet as ‘n ernstige saak beleef word. Leerders word dus begelei om in gestruktureerde studietyd huiswerkopdragte selfstandig te voltooi – hul eie werk met trots te doen. Die Naskool dien ook as ‘n omgewing vanwaar hulle buitemuurse aktiwiteite van hulle keuse kan bywoon. Hulle kry ook geleentheid om net lekker te speel sodat ouers met geruste harte in hul loopbane kan floreer.

URE GEDURENDE SKOOLKWARTAAL: 13:10 – 17:30
URE GEDURENDE VAKANSIES: 07:15 – 17:30
**Ouers wat leerders laat afhaal, betaal ‘n boete van R60 per 10 min. of gedeeltte daarvan. Die naskoolsentrum is oop gedurende April-, Julie- en September- skoolvakansies. Ons is slegs gesluit vir die duur van die skoolvakansie in Desember.

STUDIETYD

Roetine laat kinders veilig voel en kweek selfdissipline. Daarom sal daar, selfs wanneer geen formele huiswerkopdragte gedoen moet word nie, nog steeds tydens studietyd aandag gegee word aan bv. lees of tafels voordat daar gespeel word. Daar word vooruit voorberei vir kwartaaltoetse – om sodoende tydsbestuur en studiebeplanning aan te leer; en stres by beide leerders en ouers te verminder.

Huiswerklokale

 • Ma – Do Gr. 1-leerders doen hulle huiswerk onder toesig in die Dirkie Uys-Voortrekkers se spansentrum.
 • Ma – Do Gr. 2 tot 6 leerders doen hulle huiswerk onder toesig in die klaskamers wat grens aan die paviljoen.
 • Gr 7-leerders doen hulle huiswerk in die sentrum.
 • Vrydae word alle Grade wat huiswerk moet doen, in die sentrum gehuisves.

Personeel

Daar word minstens ‘n personeellid per graadgoep aangestel om leerders te begelei en ondersteun t.o.v. huiswerk en studie.

MIDDAGPROGRAM

Aanmeld tye: Gr.1 – 3 13:10; Gr. 4 – 7 13:40:

 • Leerders meld direk na skool by die naskoolsentrum aan vir ete en registerkontrole;
 • Bevestig buitemuurse aktiwiteit/e indien enige.
 • Beweeg na huiswerklokale
 • Verversings ± 16:00
 • Naskool sluit om 17:30

ETES

Etes en verversings word in die naskoolsentrum bedien.
Leerders word van middagete en laatmiddagverversings voorsien.
Leerders wie se buitemuurse program van so ‘n aard is dat hulle nie direk na skool kan eet nie, se ete sal geberê word. Hierdie leerders moet egter nog steeds direk na skool aanmeld vir registerdoeleindes.

HULPVERLENINGSKLASSE

Rooster vir die hulpverleningsklasse deur skoolpersoneel in Wiskunde, Engels, Afrikaans en die Leessentrum word in die Nuusbrief deurgegee sodat leerders wat daarvan moet en wil gebruik maak, kan inskakel.

REKENAARSENTRUM en MEDIASENTRUM GEBRUIK

Gebruik van die rekenaarsentrum, vir navorsing en die voltooiing van take, word in vasgestelde ure by die skool se rekenaarsentrum gedoen
Die mediasentrum-ure is Ma. tot Do. 13:30 – 14:30

BYWOON VAN BUITEMUURSE AKTIWITEITE

Alle leerders se buitemuurse aktiwiteite moet skriftelik by die naskool ingegee word sodat ons hulle aan hulle aktiwiteite kan herinner.
Leerders word nie toegelaat om enige aktiwiteit by te woon indien die naskoolpersoneel nie vooraf daarvan in kennis gestel is nie.

AFWESIGHEID en GEWYSIGDE REëLINGS

Afwesigheid van die naskool moet asb. per sms na 072 205 7137 met die naskool gekommunikeer word. Dringende en kort kennisgewing boodskappe wat aan leerders deurgegee moet word, moet ook asb. per sms gestuur word. Ander kommunikasie kan per epos geskied. Die naskoolselfoon word net gedurende naskoolure beman.

SKRYFBEHOEFTES

Slegs Graad 1 en 2 leerders word van die skrybehoeftes, wat hulle nodig het om hulle huiswerk te voltooi, voorsien. Graad 3 tot 7 leerders moet hulle eie skryfbehoeftes voorsien.

AFHAAL VAN NASKOOLLEERDERS:

Leerders moet persoonlik deur ouers of ‘n persoon soos deur hulle aangestel by die naskoolpersoneel afgehaal word.

REGISTRASIEGELD

Registrasiegeld beloop R100 per leerder en is betaalbaar by inskrywing.
Gelde word aangewend vir die voorsiening van skryfbehoeftes en speel- en sporttoerusting.

FOOIE vir 2019

NASKOOLGELDE VIR 2019: R11 500.00

BETAALBAAR OOR 10 MAANDE @ R1 150.00

INDIEN VOLLE BEDRAG VOOR EINDE FEB 2019 BETAAL WORD: R10 752.00 (Korting van R748)

DAGTARIEF VIR TOEVALLIGE BESOEKERS R100.00 / middag VOOR OF OP DIE TOEPASLIKE DAG BY DIE BETAALKANTOOR BETAALBAAR

1 Dag per week R  370,00 / maand

2 Dae per week R  675,00 / maand

3 Dae per week R  910,00 / maand

DEELTYDSE FOOI

Die opsie is op navraag beskikbaar

 • Fooie word jaarliks in November deur die Beheerligaam hersien.

BANKBESONDERHEDE

ABSA BROOKLYN TAKKODE 335-345
REKENINGNOMMER 1500490124

NB. VERWYSING:
Dieselfde familiekode waaronder die skoolgelde inbetaal word. Die naskoolgeld en die skoolgeld word op dieselfde rekeningstaat aan ouers uitgestuur.

 • KENNIS: Daar moet een kalendermaand skriftelike kennis gegee word indien ‘n leerder nie meer die naskool gaan bywoon nie. November sal nie as kennismaand dien nie.